Skip to content
Begin main content

L'ART DE REPARTIR EL PASTÍS (TALLER D'ECONOMIA DOMÈSTICA)

Nom: L'ART DE REPARTIR EL PASTÍS (TALLER D'ECONOMIA DOMÈSTICA)
Àmbit: Altres tallers
Format: Taller
Descripció: Quines coses podem canviar perquè la nostra economia domèstica per reduir despeses i al mateix temps millorar la nostra qualitat de vida?Taller formatiu i pràctic d'economia domèstica a càrrec del Centre de Recerca i Informació en Consum.
Població-Municipi: Olost
Dates del curs: 19 de setembre de 2013.
Horari: 19:30 a 21:00.
Espai: Centre Cívic d'Olost
Preu: Subvencionat
Col·laboradora:
Informació: Centre Cívic d'Olost
crcivicolost@gmail.com
Inscripcions: de 12 de setembre de 2013 .
Organitza:    
Biblioteca d'Olost
Ajuntament d'Olost

Documentació del curs:

Aquest curs encara no té documentació associada

Cursos relacionats:

Per inscriure't al curs clica
(obligatori)
(obligatori)
(obligatori)
(obligatori)
(obligatori)
(obligatori)
(obligatori)
(obligatori)
(obligatori)
(obligatori)
(obligatori)
(obligatori)
(obligatori)
Condicions legals
(obligatori)
{{{{D'acord amb el que estableixen els articles 5 i 6 de la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal i els articles 12, 14 i 18 del seu Reglament de Desplegament, les dades personals subministrades per vostè, s'incorporaran en el fitxer “Usuaris Serveis”, del que el Consorci del Lluçanès és responsable, i seran objecte de tractament per a l'exclusiva finalitat de mantenir-vos informats, per correu electrònic, sobre qüestions relatives a l’activitat del Consorci, si no us hi oposeu en el termini de 30 dies. Podeu oposar-vos a aquest tractaments marcant la casella corresponent. D'acord amb el que estableixen els articles 11 i 21 de la LOPD i l’article 10 del RDLOP, el Consorci del Lluçanès no difondrà les dades personals, sense el seu consentiment. Només podran ser cedides si una llei ho estableix preceptivament. Podeu exercir els drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació, dirigint-vos al Consorci del Lluçanès, per correu postal al Carrer Vell 3, 08515 Santa Creu de Jutglar o correu electrònic (consorci@llucanes.cat). } } } }
Atès que el dret a la imatge es troba regulat per l'article 18.1 de la Constitució, per la Llei Orgànica 1/1982 sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar, i per la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Consorci del Lluçanès i entitats vinculades sol·licita el teu consentiment per publicar la teva imatge, de forma clarament identificable, en fotografies i gravacions corresponents a les seves activitats i serveis, i que s’exposin públicament a la pàgina web, revistes o altres publicacions internes o de tercers, així com a reproduir-la públicament per a la promoció de les activitats i serveis de les entitats.
© 2008 Digit-EIX | Avís legal